ترمیم ناخن

با بلند شدن قد ناخن طبیعی مشتری، مواد کاشت ناخن به سمت وسط ناخن حرکت می کند و کاشت ناخن دیگر زیبایی سابق را ندارد و به همین دلیل مشتری نیاز به ترمیم ناخن کاشته شده دارد. یک ناخن کار حرفه ای که مشتریان راضی دارد باید سر وقت از مشتری خود برای ترمیم ناخن هایشان پیگیری کند چرا که مشتری ممکن است به دلایل متعدد و بخاطر دغدغه های مختلف امروزی فراموش کند که برای کاشت به او مراجعه کند.